கேட்ட கோம்ப்ஸ்

கேட்ட கோம்ப்ஸ்

11/01/2018

img img

பாரிசில் வாழ்ந்த மக்கள் முந்தைய காலங்களில் பயன் படுத்திய ஒரு கல்லறை வழக்கம் இது.  ரோம் நாட்டில் வாழ்ந்த மூதாதையர்கள் இந்த முறையை அறிமுகப்படுத்தியிருக்கிறார்கள்.

 

பின்செல்