சிமிட்ரியோ டி சான் மிச்சேல்

சிமிட்ரியோ டி சான் மிச்சேல்

11/01/2018

img img

இந்த இடம் இத்தாலியை ஒட்டியிருக்கும் ஒரு தீவு. பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் பிணங்களை இங்கே புதைக்கக் கூடாது, அது இங்கே வாழும் மனிதர்களுக்கு நன்மை கிடையாது என்று முடிவெடுக்கப்பட்டது. இதனால் பிணங்களை புதைப்பதற்கென்றே ஒரு தனித் தீவு கண்டுபிடிக்கப்பட்டு அங்கே 1807 ஆம் ஆண்டு முதல் பிணங்களை புதைத்து வந்திருக்கிறார்கள். அந்த தீவைச் சுற்றிலும் எப்போதும் பேய் மற்றும் மர்மக் கதைகள் சுற்றிக் கொண்டிருக்கும்.

 

பின்செல்