பதிவிறக்க பட்டியல்
S.No Item Action
1 Advt - Ratecard {.PDF}
2 Company Profile - Thaimoli Sdn Bhd {.PDF}
3 Thaimoli Logo - Photoshop File {.PSD)
4 Thaimoli Logo - Image {.PNG}
5 Advt - Dimensions {.PDF}
6 Thaimoli Sponsorship Form